Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-23 13:58:15 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 13:57:13 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2016 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 13:55:44 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 4 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 13:53:10 2017 / Zarządzenie Nr 73 /2017 Burmistrza Cedyni z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia na lata 2017-2023 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 13:49:52 Ogłoszenia / Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 10:19:06 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 3 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 10:18:19 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 2 w sprawie przyznania dotacji celowej oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2017 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-23 10:17:27 Sesja XXVII - 28.06.2017 / Projekt 01 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2017 Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-22 10:00:53 Studium / UCHWAŁA NR XXV/258/2017 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia Michał Nieścioruk Publikacja artykułu
2017-06-21 15:21:17 Sesja XXI / UCHWAŁA Nr XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Michał Nieścioruk Publikacja artykułu