Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY. 

 
 

Cedynia, dnia 06 czerwca 2017r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni

 ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY.

 

Forma powierzenia świadczenia usług: umowa o pracę (w systemie zadaniowego czasu pracy)

 

Okres świadczenia usług: od  01 lipca 2017r. Do 31 grudnia 2017r.

 

Zapotrzebowanie: 1 asystent rodziny

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM ASYSTENTA RODZINY:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

  1. Posiada wykształcenie:

a)    wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)    wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3)    wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ZAKRES ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY:

1)    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,;

2)    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)    wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi OPS w Cedyni;

16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się    w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

20) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  i rodzin "Za życiem" .

 

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej  i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny - zgodnie  z harmonogramem ustalonym wspólnie z pracownikami OPS w porozumieniu z rodziną.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
  7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz.902) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni z siedzibą przy Placu Wolności 8, 74-520 Cedynia, w celu przeprowadzenia jednorazowej rekrutacji."

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni Plac Wolności 8, 74-520 Cedynia do 30 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Spełnienie obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni z siedzibą przy Placu Wolności 8, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosława Jędrzejek
Czas wytworzenia: 2017-06-06 15:07:46
Czas publikacji: 2017-06-06 15:07:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak