Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Porządek obrad

2015-06-10 15:12:08
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Cedyni

2015-06-10 15:12:43
Projekt w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

2015-06-11 12:15:58
Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cedynia

2015-06-11 12:16:29
Projekt w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cedynia

2015-06-11 12:25:17
Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych oraz udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży tych nieruchomości

2015-06-11 12:26:12
Projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2014

2015-06-11 12:36:29
Projekt w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego

2015-06-11 12:37:39
Projekt w sprawie udzielenia Burmistrzowi Cedyni absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014

2015-06-11 12:38:54
Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za 2014r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Cedynia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

2015-06-11 12:39:50