Ogłoszenie 

 

Ogłoszenie

 

KIEROWNIK ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W CEDYNI

ul.Obr. Stalingradu 38

74-520 Cedynia

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

Referent ds.ewidencji czynszu

 

Etat:1

Miejsce wykonywania pracy:Osinów Dolny - targowisko gminne.

Rodzaj umowy: umowa o pracę ( zgodnie z art.25 Kodeksu pracy).

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wymagania kwalifikacyjne- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

  2. doświadczenie zawodowe -minimum 5 lat pracy,

  3. biegła znajomość obsługi komputera ( programu office).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość zasad rachunkowości,

  2. umiejętność analizowania kosztów i przychodów,

  3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

  4. umiejętność planowania i organizacji pracy,

  5. rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:

  1. obsługa programu czynszowego w zakresie podstawowych funkcji:

   1. wykonywanie operacji związanych z rozliczaniem czynszu,

   2. rejestrowanie i uzgadnianie wpłat właścicieli kontenerów,

   3. wystawianie informacji o występujących zaległościach oraz egzekwowanie tych należności,

   4. prowadzenie rejestru dzierżawnego,

  2. prowadzenie ewidencji kosztów targowiska,

  3. kasowe przyjmowanie wpłat,

  4. obsługa interesantów.

 

 1. Wymagane dokumenty:

   1. list motywacyjny,\

   2. życiorys - curriculum vitae z dokładnym opisem pracy zawodowej,

   3. kwestionariusz osobowy,

   4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ,

5) kopie świadectw pracy,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.3 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z póź.zm.),

 1. plan pracy, opis w jaki kandydat zamierza wykonywać swoje zadania,

10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych .

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 11.07.2007r.godz. 1500.

pod adresem: Zakład Remontowo-Budowlany

przy Urzędzie Miejskim w Cedyni

ul.Obr.Stalingradu 38

74-520 Cedynia

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds.ewidencji czynszu w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Urzędzie Miejskim w Cedyni”.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZRB przy UM w Cedyni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Urzędzie Miejskim w Cedyni w dniu 12.07.2007r. o godz. 900.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Urzędzie Miejskim w Cedyni ul.Obr.Stalingradu 38, 74-520 Cedynia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.cedynia.plDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 091 4 144 129 lub 091 4 144 186.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do kolejnego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZRB przy UM w Cedyni.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cedynia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Cedyni przy ul.Obr.Stalingradu 38, 74-520 Cedynia w terminie do dnia 31.07.2007r.

Kierownik Zakładu

Krzysztof Niedźwiedzki

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Cedyni z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

Liczba odwiedzin : 698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Nieścioruk
Czas wytworzenia: 2008-06-15 18:42:00
Czas publikacji: 2017-03-10 19:25:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak