Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO

SZKÓŁ W CEDYNI

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

REFERENT KSIĘGOWY

w wymiarze pełnego etatu w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni.

 

1.Wykształcenie:

- wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne oraz co najmniej 3 miesiące praktyki w księgowości w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego,

- średnie ekonomiczne oraz co najmniej 5 letnia praktyka w księgowościw jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego.

2.Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Nieposzlakowana opinia,
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  4. Odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy, odpowiednia postawa moralna, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Biegła znajomość obsługi komputerów
  2. Umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego oraz znajomość programów komputerowych (Word, Excel)
  3. Znajomość zagadnień i zasad rachunkowości budżetowej,
  4. Naliczania płac i rozliczania pochodnych od płac,
  5. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  6. Znajomość przepisów kodeksu pracy,
  7. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  8. Znajomość przepisów o systemie oświaty i samorządzie gminnym
  9. Znajomość Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych dotyczących podatków, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 

 1. Planowany zakres zadań na stanowisku:

a.Prowadzenie rachunkowości jednostki,

b.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c.Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

d.Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

e.Opracowywanie planów finansowych wg wskaźników budżetowych,

f.Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie wydatków kosztów i dochodów oraz ich analiza,

g.Dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6.Wymagane dokumenty:

a.List motywacyjny,

b.Życiorys (CV),

c.Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d.Kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje,

e.Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f.Oryginał kwestionariusza osobowego,

g.Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisko referent księgowy,

h.Referencje z odbytych stażów lub miejsc zatrudnienia,

i.Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

j.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

k.Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karne skarbowe,

l.Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

m.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.),

n.Plan pracy, opis w jaki sposób kandydat zamierza wykonywać swoje zadania,

o.Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w BIURZE Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni, ul Plac Wolności 1 lub przesłać pocztą.

Dokumenty powinny być kompletne, starannie ułożone w kopercie wraz ze spisem dokumentów.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 05.05.2008 r. do godz. 15:00.

pod adresem: Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni

ul. Plac Wolności 1

74-520 Cedynia

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni.

 

Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data dotarcia dokumentów do biura, a nie data stempla pocztowego.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni w dniu 06.05.2008r. o godz. 900.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie także ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cedynia.pl (http://www.bip.cedynia.pl/strony/2227.dhtml) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Cedyni, ul. Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny. Kolejna umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony, jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni ul. Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cedynia.pl (http://www.bip.cedynia.pl/strony/2299.dhtml). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 91 43 17 839.

 

Kierownik

Zespołu Administracyjnego Szkół

w Cedyni

Ewa Ziółkowska

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Cedyni z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

2017-03-10 19:25:52
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni.

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Administracyjnym Szkół w Cedyni.
2008-06-15 18:46:00
Informacja o wynikach

Informacja o wynikach
2008-06-15 18:47:00
Lista kandydatów

Lista kandydatów
2008-06-15 18:47:00