Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 8, 74-520 Cedynia
tel. (091) 4 144 619, (091) 4 144 058 w.222
REGON 000528296-00055
NIP 858-16-67-080

e-mail: ops@cedynia.pl

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Mirosława Jędrzejek
Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Izabela Nowak

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni jest organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej miasta i gminy Cedynia, powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 64 poz. 593)

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwnienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

ZAKRES DZIAŁAŃ

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni realizuje także zadanie gminy przypisane innymi ustawami, uchwałami Rady Miejskiej w Cedyni, zarządzeniami Burmistrza.

 

  1. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych

  2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

 

W celu realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 


Liczba odwiedzin : 3775
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Cedyni
Osoba wprowadzająca informację : Michał Nieścioruk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Nieścioruk
Czas wytworzenia: 2008-06-12 13:22:00
Czas publikacji: 2017-05-29 10:03:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak