Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 26/4 obręb Radostów, gmina Cedynia.

2018-10-04 15:29:23
Zmiana sposobu użytkowania z dróg gminnych wewnętrznych na drogi leśne (grunt związany z gospodarką leśną)

2018-09-13 08:57:56
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 26/4 obręb Radostów, gmina Cedynia

2018-09-11 13:48:15
Zmiana sposobu użytkowania z dróg gminnych wewnętrznych na drogi leśne

2018-08-24 14:38:42
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2018-06-05 16:01:20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Osinów Dolny Gm. Cedynia

2017-11-08 15:16:18
Obwieszczenie Burmistrza Cedyni o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia

2017-02-06 15:26:28
Obwieszczenie Burmistrza Morynia o wszczęciu postępowania - rozbudowa szkoły podstawowej w Piasku

2016-12-12 15:06:37
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124

2016-11-04 14:36:43
Obwieszczenie - Realizacja inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów DOlny do skrzyżowania z drogą wojewódzką 126

2016-09-28 09:33:51